راهنمای تحصیل در کالج‌ها و دانشگاه‌های کانادا - زندگی حقیقی در کانادا

راهنمای تحصیل در مراکز آموزش عالی کانادا

با ثبت نام در فرم زیر، لینک نسخه‌ی رایگان کتاب را دریافت خواهید کرد.

Majid Bastami

در کمترین حجم و کوتاه‌ترین زمان مهم‌ترین نکات را بیاموزید

 • توجه به نکاتی که قبل از انتخاب رشته تحصیلی مهم هستند؛
 • تقسیم اقدامات به گام‌های روشن، عملی و کارآمد؛
 • آشنایی با منابع موثق دولتی؛
 • بیان توصیه‌ها و نکاتی که موجب صرفه‌جویی در وقت و انرژی صرفه‌جویی می‌شوند؛
 • معرفی اطلاعات مفید سایت و خدمات مرتبط ما با هر یک از گام‌ها؛

یک راهنمای کم حجم و مفید

همین الآن در دسترس شما!

محتوای این کتابچه

مرحله اول

گام‌های پیش از هرگونه اقدام

 • ﮔﺎم اول، آﮔﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
 • ﮔﺎم دوم، ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ

مرحله دوم

اقدام برای تحصیل

 • ﮔﺎم ﺳﻮم، ﯾﮏ مرکز و دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
 • ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم، در آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐنید
 • ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ، ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اقدام کنید
 • گام ششم، برای دریافت مجوز تحصیلی اقدام کنید

مرحله سوم

اقدامات پسینی، سفر به کانادا و ورودی کم‌دغدغه

 • ﮔﺎم ﻫﻔﺘﻢ، ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ
 • ﮔﺎم ﻫﺸﺘﻢ، ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و آینده بهتر وارد ﮐﺎﻧﺎدا شوید

دریافت کتاب رایگان راهنمای تحصیل در کانادا

ما بر اساس سیاست‌های حفظ حریم خصوصی، اطلاعات تماس شما را صرفا برای ارسال اخبار، معرفی خدمات و اطلاع‌رسانی درباره تخفیف‌های خود استفاده می‌کنیم و هر زمان که بخواهید می‌توانید اشتراک خبرنامه را لغو کنید.

با کلیک دگمه‌ی زیر، شرایط و مقررات ما را می‌پذیرید.

به بالای صفحه بردن