پرسش‌هایتان در باره موضوعات نشست‌ها را ارسال کنید! - زندگی حقیقی در کانادا

پرسش‌هایتان در باره موضوعات نشست‌ها را ارسال کنید!

حتما اطلاع دارید که کنپارس در تاریخ‌های 14، 15 و 17 مهرماه سه نشست تخصصی برگزار می‌کند. دو نشست اول و دوم درباره روش‌ها و ضرورت‌های کاریابی در کانادا برای متخصصان و یا کسانی که قصد تغییر شغل دارند است و نشست سوم درباره موضوعات و مسائل مهاجران در سال اول ورود به کانادا. البته نشست دوم و سوم ویژه موکلین کنپارس است.

اجرای دو نشست اول با من است و اجرای نشست سوم، با همکاری آقای مختاری. در روزهای باقیمانده تا این نشست‌ها توضیحات و نکاتی را به مرور در اینجا یا وب سایت کنپارس مطرح خواهم کرد تا حاضران در نشست‌ها با اطلاعات اولیه بیشتری در انها حضور پیدا کنند اما خواهشی از شما داشتم. لطفا پرسش‌هایتان را برای من ارسال کنید تا بسته به موضوع نشست‌ها، آنها را دسته‌بندی کنم و چنانچه زمان نشست اجازه می‌داد به انها بپردازم. البته این پرسش‌ها بسته به میزان فراوانی می‌توانند دسته‌بندی مطالب هر نشست را هم متاثر کنند. اگر در زمان پرسش، اطلاعاتی چون شغل تخصصی و شهری که در نظر دارید از آنجا وارد کانادا شوید را هم اضافه کنید برای دسته‌بندی مطالب بهتر است. می‌توانید پرسش‌هایتان را در ادامه همین مطلب به صورت کامنت قرار دهید.

پیمایش به بالا