دوست ما می‌گوید هیچ کاری در رشته من نیست، درست می‌گوید یا نه؟

این پرسش را دوستی در مورد رشته تخصصی خودش، معماری که در فهرست مشاغل مورد نیاز کانادا قرار دارد پرسیده است. من در اینجا نمی‌خواهم مشخصا پاسخ این دوستمان را در مورد رشته خودش بدهم چرا که این کار نیازمند دانستن نکات دیگری است، اما می‌خواهم کلا به این نوع پرسش‌ها که مشابه آن هم […]

دوست ما می‌گوید هیچ کاری در رشته من نیست، درست می‌گوید یا نه؟ مطالب بیشتر»