برند پرمشتری «تارانتینو»

چه چیزهایی برند تارانتینو را ساخته و کماکان بازتولید می‌کنند؟