مونترال یا تورنتو، کدام شهر برای اقامت تازه‌واردان بهتر است؟

مونترال یا تورنتو ، کدام برای زندگی بهترند؟ مخاطبانی، به‌ویژه آنها که ویزای کبک دریافت می‌کنند در مورد اینکه مونترال انتخاب خوبی برای اقامت هست یا نه پرسش می‌کنند؛